ZÁKAZNÍCKY PROGRAM

  • Zľava 10 % na prvý nákup

  • Až 15 % zľava pre verných zákazníkov

  • Registrácia bez karty

  • Narodeninová zľava 20 %

  • Akcie špeciálne pre registrovaných zákazníkov

Obchodné podmienky zákazníckeho programu LIME Concept

Úvod

Registrácia v zákazníckom programe LIME Concept (ďalej len zákaznícky program) poskytuje stálym zákazníkom nadštandardné výhody pri nákupoch v predajniach patriacich do programu LIME v Českej republike a na Slovensku.

Riadnym členom zákazníckeho programu sa môže stať každý zákazník, ktorý spolu s nákupom v akejkoľvek predajni patriacej do programu LIME Concept vyplní a odsúhlasí registráciu do zákazníckeho programu a vysloví súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Podmienkou aktivácie členstva je uvedenie aspoň dvoch identifikačných údajov, t. j. e-mailovej adresy a telefónneho čísla, ktoré je overené pomocou SMS.

Členstvo v zákazníckom programe

Člen nedostane vernostnú kartu, je iba registrovaný do zákazníckej databázy.

10 % zľava pri kumulovanej útrate viac ako 1 200 eur v predajniach LIME Concept. Podmienkou trvania platnosti zľavy je kumulovaná útrata najmenej 800 eur za posledných 24 po sebe idúcich mesiacov, rozhodným dátumom je dátum poslednej kladnej transakcie.

15 % zľava platí pri kumulovanej útrate viac ako 2 000 eur v predajniach LIME Concept. Podmienkou trvania platnosti zľavy je kumulovaná útrata najmenej 1 000 eur za posledných 24 po sebe idúcich mesiacov, rozhodným dátumom je dátum poslednej kladnej transakcie.

Pokiaľ kumulovaná útrata za posledných 24 po sebe idúcich mesiacov nedosiahne požadovanú sumu (800 eur alebo 1 000 eur), vyhradzuje si spoločnosť LIME Concept právo zľavu degradovať na hodnotu zodpovedajúcu kumulované útrate, tzn. 10 % pri útrate 801 eur až 999 eur, 0 % pri útrate nižšej ako 800 eur.

Kumulovaná útrata sa počíta aj z tovaru so zľavou. Zľavy sa nesčítavajú, zľava zákazníckeho programu sa nedá uplatniť na už zľavnený tovar ani tovar označený ako poškodený a predávaný so zľavou.

Zľava zákazníckeho programu sa nevzťahuje na doplnkový predaj, darčekové poukazy a na tovar, ktorý je zo zákazníckeho programu vyňatý a uvedený tu v podmienkach alebo iným spôsobom v predajniach.

Zľavu zákazníckeho programu je možné uplatniť pri platení darčekovými poukazmi pod podmienkou, že celková cena vrátane zliav musí byť aspoň vo výške darčekových poukazov.

V rámci zákazníckeho programu môže byť člen programu zaradený do časovo obmedzenej akcie s cenovým, zľavovým alebo iným zvýhodnením.

Informovanie členov zákazníckeho programu

Členovia zákazníckeho programu sú informovaní hlavne prostredníctvom newsletters (info@limeconcept.sk) a SMS na e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré člen zákazníckeho programu uviedol v registračnom formulári.

Komunikácia môže byť zameraná na:

registráciu a vstup do zákazníckeho programu,

informovanie o výške zľavy zákazníckeho programu podľa výšky kumulovanej útraty,

oznámenie o časovo obmedzených akciách orientovaných na členov zákazníckeho programu s ponukou cenového, zľavového alebo iného zvýhodnenia,

zrušenie alebo pozastavenie členstva v zákazníckom programe.

Ukončenie členstva v zákazníckom programe

Zo zákazníckeho programu a môže člen odhlásiť pomocou formulára z päty e-mailu zaslaného z info@limeconcept.sk alebo zaslaním e-mailu (predmet „NIE LIME CONCEPT“) na info@limeconcept.sk, v tomto prípade je členstvo ukončené najneskôr do druhého dňa od odhlásenia. Člen stráca nárok na zľavu a všetky výhody zákazníckeho programu.

Členstvo v zákazníckom programe automaticky zaniká na základe týchto dôvodov:

Člen nevykoná aspoň 1 nákup za 24 po sebe idúcich mesiacov.

Člen programu poskytol mylné, nepravdivé alebo nepresné údaje pri registrácii.

Člen programu zneužil výhody, ktoré mu zákaznícky program poskytuje.

Doručením písomného odvolania súhlasu člena so spracovaním osobných údajov.

Ukončením činnosti zákazníckeho programu na základe rozhodnutia spoločnosti LIME Concept.

Ďalšie informácie o zákazníckom programe.

Pre bližšie informácie o zákazníckom programe prosím kontaktujte akúkoľvek predajňu patriaci do zákazníckeho programu.