INFORMAČNÉ MEMORANDUM

o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučením subjektu spoločnosti LIME Concept s.r.o. so sídlom na adrese Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 262 22 787, ktorá je prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Vážený zákazník,

zmyslom Informačného memoranda je poskytnúť vám informácie najmä o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, a aké sú vaše individuálne práva v oblasti ochrany osobných údajov.

I. Všeobecné informácie

Naša spoločnosť má celý rad zákonných povinností týkajúcich sa spracovania osobných údajov zákazníkom, ktoré musí dodržiavať najmä s ohľadom na plnenie zmluvných povinností. V tomto ohľade by sme vám bez poskytnutia vašich osobných údajov svoje produkty a služby nemohli vôbec poskytnúť. Osobné údaje zákazníkov spracovávame tiež nad rámec zákonných povinností, a to na účely starostlivosti o vás a našich ostatných zákazníkov, aby sme vás mohli oslovovať s cielenou ponukou produktov. Na to potrebujeme získať váš súhlas. Pokiaľ svoj súhlas v týchto prípadoch neudelíte, môžu byť nami poskytované produkty obmedzené alebo inak upravené v závislosti od rozsahu údajov, ktoré budeme oprávnení spracovávať. Ak nie je výslovne uvedené inak, týkajú sa všetky tu uvedené informácie tiež spracovania osobných údajov potenciálnych zákazníkov, t. j. osôb, s ktorými sme doposiaľ nenadviazali zmluvný vzťah, ale sme s nimi v kontakte, alebo zákazníkov bývalých.

II. Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje sú sprístupnené hlavne zamestnancom našej spoločnosti v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s osobnými údajmi zákazníkov, no iba v rozsahu, ktorý je v tom-ktorom prípade nevyhnutný, a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení. Okrem toho sú vaše údaje odovzdávané tretím osobám, ktoré sa podieľajú na spracovaní osobných údajov zákazníkov našej spoločnosti, prípadne im tieto osobné údaje môžu byť sprístupnené z iného dôvodu v súlade so zákonom.

III. Aké údaje o vás uchovávame a na aký účel

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ údajov uchováva o svojich zákazníkoch nasledujúce údaje: (a) identifikačné údaje – hlavne meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia

(b) kontaktné údaje –údaje, ktoré ste nám poskytli vo vami udelenom súhlase so spracovaním osobných údajov, prípadne ste ich neskoršie aktualizovali, ako adresa, e-mail a telefónne číslo.

Tieto údaje zbierame v rozsahu nevyhnutnom na vašu identifikáciu ako zákazníka. Tieto informácie zbierame na účely:

(a) zasielania obchodných ponúk, pravidelného informovania o odmenách, zľavách a zľavových úrovniach, benefitoch, akciách a ostatných aktivitách zákazníckeho programu, najmä pomocou SMS a e-mailov,

(b) vyhodnotenie nákupnej histórie zákazníka s cieľom poskytnúť mu na mieru servis podľa bodu (a),

(c) pre rokovania o uzavretí alebo zmene zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, a pre následné plnenie takejto zmluvy,

(d) pre plnenie našich zákonných povinností a

(e) na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti, spočívajúcich v zabezpečení ochrany osôb a majetku.

IV. Zásady spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ údajov. Spracovanie vykonávajú v jeho prevádzkach, pobočkách a sídle prevádzkovateľa jednotliví poverení zamestnanci prevádzkovateľa, príp. sprostredkovateľa. Pri spracovaní vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme najvyššie štandardy ochrany osobných údajov a dodržujeme najmä nasledujúce zásady:

(a) Vaše osobné údaje vždy spracovávame na jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom a iba v čase, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel ich spracovania. Spracovávame iba presné osobné údaje zákazníkov a máme zaistené, že ich spracovanie zodpovedá stanoveným účelom a je nevyhnutné pre naplnenie týchto účelov.

(b) Vaše osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zaisťuje najvyššiu možnú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému a náhodnému prístupu k osobným údajom zákazníkov, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

(c) Vždy vás zrozumiteľne informujeme o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o vašich ďalších súvisiacich právach.

(d) V našej spoločnosti dodržujeme zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby bola zaistená úroveň zabezpečenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám. Všetky osoby (zamestnanci, príjemcovia, sprostredkovatelia), ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi zákazníkov, majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

V. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Naša spoločnosť je oprávnená spracovávať vaše osobné údaje na základe:

(a) uzavretia alebo plnenia zmluvy s vami,

(b) plnenia právnej povinnosti, ktorá sa na vás vzťahuje,

(c) ochrany práv a právom chránených záujmov, teda náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretej osoby, pokiaľ tento záujem má prednosť pred vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami,

(d) na základe vášho súhlasu.

VI. Rozsah a spôsob spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov. Spôsob, ktorým naša spoločnosť spracováva vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne aj automatizované spracovanie v elektronickej aj listinnej podobe. Jedným zo spôsobov spracovania vašich osobných údajov našou spoločnosťou je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov o zákazníkoch. Pritom dochádza tiež k vytváraniu odvodených údajov o zákazníkovi. To vykonávame hlavne na účely dodržania našich právnych povinností a na účely ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti, jej klientov, prípadne tretích osôb. V určitom rozsahu však výsledky príslušného vyhodnocovania môže naša spoločnosť využívať aj pri príprave individualizovaných produktov a služieb.

Vaše osobné údaje spracovávajú predovšetkým oprávnení zamestnanci našej spoločnosti a v potrebnom rozsahu taktiež tretie osoby (pozri vyššie príjemcovia osobných údajov). Pred akýmkoľvek odovzdaním vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov, ktorá obsahuje rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť.

Bezpečnostné kamery

Pri návšteve nášho obchodu vás na vstupe informujeme o skutočnosti, že priestory sú pod dohľadom kamerového systému so záznamom z dôvodu nášho oprávneného záujmu s cieľom ochrany majetku našej spoločnosti a ďalších osôb a prípadne ako dôkazu v prípade incidentu.

Pri pokladniciach monitorujeme prebiehajúce transakcie na základe nášho oprávneného záujmu z dôvodu prevencie podvodov a taktiež ako evidenciu pre prípad, keď napr. po návrate domov zistíte, že vám niečo chýba, ale vy ste to zaplatili. Spolu s kamerovým záznamom ukladáme aj jednotlivé transakcie spojené s nasnímanými zábermi pri pokladnici.

VII. Obdobie správy, spracovania a uchovania vašich osobných údajov

Osobné údaje klientov spracováva naša spoločnosť iba v čase, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účel ich spracovania. Priebežne posudzujeme, či naďalej trvá potreba spracovávať určité osobné údaje potrebné na určitý účel. Pokiaľ zistíme, že už nie sú potrebné na žiadny z účelov, pre ktoré boli spracovávané, údaje zlikvidujeme. Všeobecne platí, že osobné údaje sú spracovávané pri:

(a) plnení zmluvy spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom a po skončení zmluvného vzťahu sú príslušné osobné údaje obvykle ponechané po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných, prípadne zmluvných povinností.

(b) plnení právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú v čase určenom v príslušných právnych predpisoch,

(c) ponúkaní produktov a služieb spracovávame počas trvania udeleného súhlasu zákazníkom.

VIII. Vaše práva ako dotknutej osoby

Chceme vás uistiť, že vaše dáta sú spracovávané transparentne, korektne a v súlade so zákonom. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup, opravu alebo výmaz vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, pokiaľ to nie je obmedzené inak zvláštnym predpisom. Máte právo na prenositeľnosť vašich údajov, ktoré ste poskytli na základe vášho súhlasu alebo s cieľom uzavretia zmluvného vzťahu s nami, t. j. ich kópiu v strojovo čitateľnom a štandardne používanom formáte. Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracované na základe nášho oprávneného záujmu, napr. kamerový systém. Máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas na jednotlivú činnosť spracovania osobných údajov. V prípade odvolania nie je dotknutá zákonnosť spracovania vašich osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Máte právo podať sťažnosť v našej spoločnosti alebo na dozornom orgáne na ochranu osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov – sídlo a kontakty sú dostupné na webe www.dataprotection.gov.sk